Zasady i warunki

WARUNKI KORZYSTANIA

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem: https://ecosavers.club jest ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jesionce. przy ul. Jasionka 953, numer KRS 0000950118, numer NIP PL5170422754 oraz numer REGON: 52106893100000 (dalej: „ Sprzedawca ” lub „ Usługodawca ”).

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin („ Regulamin ”) określa ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem internetowym: ecosavers.club] („ Sklep internetowy ”) oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawca drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: [ecosavers.club].

Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Asortymencie i Produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikających w szczególności z przedmiotu ich działalności gospodarczej, które im przysługują na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach związanych z działaniem Sklepu internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: help@ecosavers.club.

Definicje

  Asortyment – ​​towary dostępne w Sklepie Internetowym, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

  Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą.

  Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta.

  Formularz Zamówienia – dostępny na stronie Sklepu Internetowego formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniony Usługobiorcy.

  Klient – ​​Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  Konsument – ​​osoba fizyczna, na rzecz której zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualną nazwą (adresem e-mail) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór informacji i zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym dane Usługobiorcy zbierane są m.in. informacje o złożonych Zamówieniach.

  Produkt – produkt lub pakiet produktów wchodzący w skład Asortymentu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

  Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://ecosavers.club.

  Sprzedawca lub Usługodawca - ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jesionce. przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, NIP PL5170422754 oraz REGON: 52106893100000.

  Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Asortymentu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia, o którym mowa w części V ust. 2 pkt 8 Regulaminu.

  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  Odbiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Asortymentu. Zamówienie określa rodzaj, ilość Produktów oraz inne treści przewidziane przepisami prawa.

  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji ani zakładania Konta.

  W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabrania się:

   1) dostarczania i przesyłania treści zabronionych przez prawo lub naruszających dobre obyczaje;

   2) podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

   3) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

   4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów.

   Rejestracja


   Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia.
   Rejestracja umożliwia Klientom:

    1) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów do doręczeń; składanie Zamówień z wykorzystaniem danych wprowadzonych przez Klienta;

    2) przeglądanie historii zamówień;

    3) korzystania z innych funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom Serwisu, którzy dokonali Rejestracji.

    W celu Rejestracji Usługobiorca wypełnia Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego, w którym podaje swoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail oraz hasło, stanowiące ciąg liter, cyfr lub innych wybranych znaków przez Usługobiorcę wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Loginem do Konta jest adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
    W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji.
    Po wypełnieniu Formularza Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na podany przez niego adres e-mail wiadomość w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie adresu e-mail (login) i hasła zgłoszonego podczas Rejestracji .
    W przypadku, gdy Usługobiorca zapomni hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie logowania Sklepu internetowego, podając adres e-mail, którego użył do utworzenia Konta. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
    Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.
    Usługobiorca, który dokonał Rejestracji może w każdej chwili samodzielnie usunąć Konto lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: help@ecosavers.club

    Złożenie i realizacja Zamówienia

     Usługobiorca może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu ankiety mającej na celu określenie zapotrzebowania na Produkty.
     W celu złożenia Zamówienia:

      1) opcjonalnie zarejestrować się w celu utworzenia Konta lub zalogować się do swojego Konta na stronie Sklepu Internetowego (jeśli Konto zostało już utworzone) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez Rejestracji;

      2) wypełnić ankietę dostępną na stronie Sklepu internetowego i przejść do Formularza zamówienia;

      3) zaakceptować propozycję Produktów wchodzących w skład Asortymentu widoczną w Formularzu Zamówienia i przesłaną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail;

      4) wybrać sposób dostawy (dostawa Produktu);

      5) podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który Towar ma być dostarczony, a także numer telefonu kontaktowego do odbioru Zamówienia;

      6) podać dane do faktury VAT, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

      7) wybrać formę płatności;

      8) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia);

      9) dokonać płatności za Produkt oraz za dostawę.

      Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, które wysyłane są do Klienta wraz z zamawianym Produktem. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę jest podanie przez Zamówienie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
      Usługodawca zastrzega, że ​​w przypadku Zamówienia, które zostało już złożone, nie ma możliwości modyfikacji Zamówienia.
      Usługobiorca może również złożyć Zamówienie w terminie późniejszym. W tym celu Usługobiorca może skorzystać z opcji „Odłóż na później”. Po wybraniu opcji wskazanej w zdaniu poprzednim Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę logowania Konta lub Rejestracji. Po pomyślnym zalogowaniu lub Rejestracji, proponowany pakiet Produktów będzie dostępny w zakładce Koszyk przez 30 dni od dnia wypełnienia ankiety i otrzymania informacji o tym pakiecie Produktów.

       Ceny produktów i koszty dostawy

        Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
        Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów transportu i dostawy Produktu. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu Internetowego.
        Produkt sprzedawany jest po cenie obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
        Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
        Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT wystawionej do Zamówienia zgodnie z postanowieniami Części V ust. 5 Regulaminu.

         Zapłata

         W trakcie składania Zamówienia Usługobiorca dokonuje płatności za Produkty z góry, w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:

          1) przelew tradycyjny – płatność dokonywana w banku za pośrednictwem konta internetowego lub stacjonarnego lub na poczcie;

          2) przelew elektroniczny – płatność dokonywana z internetowego rachunku bankowego za pośrednictwem internetowych systemów płatności.

          Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.
          W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.

           Dostarczenie produktu

           Dostawa Produktu realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta (paczka pocztowa, kurier lub dostawa do paczkomatu).
           Dostawa Produktu jest możliwa na terenie Unii Europejskiej.
           Koszt dostawy Produktu zależny jest od miejsca dostawy i podawany jest w trakcie składania Zamówienia.
           Koszty dostawy Produktu Klient pokrywa przy płatności za Zamówienie.
           Termin dostawy Produktu uzależniony jest od miejsca dostawy.
           Klient otrzymuje informację o wysłaniu Produktu wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji.
           Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostawę zamówionego Produktu, należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostarczeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności jeżeli jest to spowodowane odmową przyjęcia przesyłki lub błędnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
           Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać prawidłowo doręczona z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami dostawy innego Produktu w ilości i na zasadach określonych w trakcie składania Zamówienia.
           Po otrzymaniu Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w miarę możliwości w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę sporządzić stosowny protokół i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeżeli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca może poprosić Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Wskazane w tym punkcie zalecenia nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

            Reklamacje produktów

             Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w związku z wadami Produktu.
             Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
             Reklamacja dotycząca Produktu może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@ecosavers.club lub w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną na adres: ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna wraz z siedziba w Jesionce. przy ul. Jasionki 953.
             Reklamacja powinna zawierać:

              1) numer zamówienia;

              2) imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;

              3) adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;

              4) opis sytuacji, której dotyczy reklamacja lub inne okoliczności uzasadniające reklamację;

              5) Żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.

              Reklamacje można składać za pomocą formularza stanowiącego Załącznik I do Regulaminu.
              Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
              Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna Logistics - Paczkomat pod nr. PLC05M ul. Jachowicza 9 09-402 Płock lub Paczkomat na poczcie nr PLC07A ul. 1 Maja 4A 09-402 Płock . W przypadku stwierdzenia wady Produktu, koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
              Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

               1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem albo w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadwyżki kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie byłby narażony Konsument;

               2) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

               Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, jednak w stosunku do Konsumenta okres ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi. Do zachowania terminu wystarczy złożenie reklamacji przed jego upływem. Jeżeli termin przydatności rzeczy określony przez Sprzedawcę lub producenta upłynie po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed tym terminem.
               W przypadku wad prawnych Produktu Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o wadzie dopiero w wyniku działania osoby trzeciej – od z dniem, w którym orzeczenie zostało wydane w sporze z osobą trzecią, stało się prawomocne, przy czym bieg terminu dla Konsumenta nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
               Sprzedawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o jej wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnie lub drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail).
               W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca ponownie odsyła Klientowi, na jego koszt, Produkty wolne od wad lub zwraca cenę sprzedaży Produktu (wszystko w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub części w przypadku obniżenia w cenie Produktu) - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
               W przypadku Produktu objętego gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu.
               Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.
               W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Klient może odwołać się od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
               Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq595 . Dodatkowo pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia części IX. ust. 16 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów lub odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
               Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące Konsumentów, z wyjątkiem uprawnień Konsumenta, o których mowa w części IX. ust. 14 i 16 Regulaminu, stosuje się również do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

                Odstąpienie od Umowy sprzedaży

                 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.
                 Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży we wskazanym powyżej terminie na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna, ul. Jasionka 953, 36-002 Jasionka lub drogą mailową na adres e-mail help@ecosavers.club.
                 Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).
                 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
                 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna Logistics - Paczkomat pod nr. PLC05M ul. Jachowicza 9 09-402 Płock lub Paczkomat na poczcie nr PLC07A ul. 1 Maja 4A 09-402 Płock . Istnieje możliwość naruszenia opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednak stopień ingerencji klienta w opakowanie nie może być większy niż w sytuacji, w której klient zapoznałby się z nim w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży.
                 Zwracany Produkt musi być kompletny i niezmieniony, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności w celu zapoznania się z wyglądem Produktu, sprawdzenia jego zgodności z Umową Sprzedaży (Zamówieniem), z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 zd. 2 i 3 powyżej.
                 Zwracany Produkt należy w miarę możliwości odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.
                 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez Klienta kwotę zgodnie z postanowieniami Części XI Regulaminu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa sam Klient.
                 Postanowienia Części X Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

                  Zwrot kosztów Usługobiorcy/Klientowi

                  Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:

                   1) nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu;

                   2) zwrotu zamówionego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem lub osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla którego zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikająca w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;

                   3) Sprzedawca uwzględnia reklamację Produktu oraz brak możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu.

                   W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z Częścią X Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi (będącemu Konsumentem lub osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla którego zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikających w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) wpłata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania Produktu zwróconego przez Klienta (będącego Konsumentem lub osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla którego zawarta Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, wynikająca w szczególności z przedmiot jego działalności gospodarczej) zgodnie z postanowieniami części X ust. 5 Regulaminu lub przedstawienie przez Konsumenta dowodu zwrotu Produktu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
                   Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez Klienta kwotę taką samą formą płatności, jaka została użyta do zakupu Produktu.

                    Ochrona prywatności i danych osobowych

                    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży i Usług Elektronicznych jest Sprzedawca ( ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jesionce przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, NIP PL5170422754 oraz REGON : 52106893100000.
                    W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jesionce. przy ul. Jasionka 953 lub mailowo na adres: help@ecosavers.club.
                    Szczegółowe informacje o zakresie pozyskiwanych danych osobowych, celu i sposobie ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane, dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu internetowego ecosavers.club

                     Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu

                     Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Elektroniczne:

                      1) Założenie i prowadzenie Konta, na którym gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;

                      2) udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji,

                      3) udostępnienie interaktywnego formularza/ankiety umożliwiającej Usługodawcy udzielenie informacji o zakresie zapotrzebowania na Produkty znajdujące się w Asortymencie oferowanym w Sklepie Internetowym.

                      Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usługi Elektronicznej jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
                      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
                      Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące:

                       1) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest z chwilą Rejestracji i zawierana jest na czas nieoznaczony;

                       2) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji zawierana jest z chwilą wyświetlenia formularza i zawierana jest w celu osiągnięcia rezultatu złożenia Zamówienia;

                       3) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza/ankiety umożliwiającej Usługodawcy udzielenie informacji o zakresie zapotrzebowania na Produkty wchodzące w skład Asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym zostaje zawarta z chwilą wyświetlenie formularza/ankiety i zawierana jest w celu osiągnięcia rezultatu, jakim jest przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na Produkty, przygotowanie propozycji pakietu Produktów oraz złożenie Zamówienia.

                       Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy jako użytkownika sieci Internet. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na ryzyku zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie korzystania, kradzież ważnych danych, uniemożliwienie uruchomienia systemu, spam, usunięcie danych, itp.
                       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartych na czas nieoznaczony są następujące:

                        1) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: help@ecosavers .Klub ;

                        2) Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może zostać złożone po co najmniej jednym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. W takim przypadku umowa zostaje rozwiązana z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

                        Usługodawca i Usługobiorca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie za porozumieniem stron.
                        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres help@ecosavers.club lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jesionki. przy ul. Jasionka 953. W reklamacji Klient powinien podać:

                         1) imię i nazwisko;

                         2) adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej;

                         3) opis sytuacji, której dotyczy reklamacja lub inne okoliczności uzasadniające reklamację;

                         4) żądanie związane ze złożoną reklamacją.

                         Reklamacje można składać na formularzu stanowiącym załącznik III do Regulaminu.
                         Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w reklamacji lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta.
                         Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej we wskazanym powyżej terminie na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jesionce. przy ul. Jasionka 953 lub mailowo na adres e-mail: help@ecosavers.club.
                         W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej umowa ta jest uważana za niezawartą.

                          Postanowienia końcowe

                          Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i po poinformowaniu o tym fakcie Klienta drogą mailową.
                          Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu składania Zamówienia.
                          Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu Internetowego), kompozycji i układu stron Sklepu Internetowego oraz innych praw własności intelektualnej i przemysłowej bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Nazwy Asortymentu, Produkty i producenci są używane wyłącznie w celach komercyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
                          Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umową Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
                          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw i rozporządzeń, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

                           Wzór formularza skargi w załączniku IA

                           ( formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci złożenia reklamacji )

                           Adresat : ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jesionka, ul. Jasionka 953

                           Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Adres Konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Numer telefonu konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Adres e-mail konsumenta(-ów):

                           ________________________________________________________________

                           Reklamacja dotyczy:

                           ________________________________________________________________

                           Data ustalenia przyczyny reklamacji:

                           ________________________________________________________________

                           Żądanie reklamacyjne:

                           ________________________________________________________________

                           Podpis skarżącego (**)

                           __________________________

                           Data :

                           (*) Niepotrzebne skreślić.

                           (**) Tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej.                           Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

                           ( formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

                           Adresat : ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jesionka, ul. Jasionka 953

                           Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

                           ________________________________________________________________ rodzaj produktu(ów), liczba

                           Data odbioru przesyłki zawierającej produkty :

                           ________________________________________________________________

                           Imię i nazwisko Konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Adres Konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Podpis konsumenta (**)

                           __________________________

                           Data :

                           (*) Niepotrzebne skreślić.

                           (**) Tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej.

                           Załącznik III Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”

                           ( formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

                           Adresat : ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jesionka, ul. Jasionka 953

                           Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Adres Konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Numer telefonu konsumenta :

                           ________________________________________________________________

                           Adres e-mail konsumenta(-ów):

                           ________________________________________________________________

                           Reklamacja dotyczy:

                           ________________________________________________________________

                           Data ustalenia przyczyny reklamacji:

                           ________________________________________________________________

                           Żądanie reklamacyjne:

                           ________________________________________________________________

                           Podpis skarżącego (**)

                           __________________________

                           Data :

                           (*) Niepotrzebne skreślić.

                           (**) Tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej.