Warunki Korzystania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: https://ecosavers.club jest ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, posiadająca numer NIP PL5170422754 oraz numer REGON: 52106893100000. (dalej: „Sprzedawca” lub „Usługodawca”).

Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: ecosavers.club] („Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: [ecosavers.club].

Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Asortymencie i Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W sprawach związanych z działalnością Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: help@ecosavers.club.

Definicje

Asortyment – dostępny w Sklepie Internetowym towar, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Dzień Roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą. 

Formularz Rejestracji - formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający założenie Konta.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Usługobiorcy.

Klient – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (adresem email) oraz zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór informacji i zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje dotyczące złożonych Zamówień.

Produkt – produkt lub pakiet produktów wchodzących w skład Asortymentu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Usługobiorcę.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem internetowym: https://ecosavers.club.

Sprzedawca lub Usługodawca ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, posiadająca numer NIP PL5170422754 oraz numer REGON: 52106893100000.

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Asortymentu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia, o której mowa w części V. ust. 2 pkt 8 Regulaminu.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Asortymentu. Zamówienie określa rodzaj, liczbę Produktów oraz inne treści przewidziane prawem.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji ani zakładania Konta.

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest:

dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez prawo, lub naruszających dobre obyczaje;

podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców.

Rejestracja

Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia.

Rejestracja umożliwia Usługobiorcom:

wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień przy wykorzystaniu wprowadzonych przez Usługobiorcę danych;

przeglądanie historii Zamówień;

korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Usługobiorcom, którzy dokonali Rejestracji.

W celu dokonania Rejestracji, Usługobiorca wypełnia Formularz Rejestracji dostępny na stronie Sklepu Internetowego, w którym podaje swoje imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail oraz hasło, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji stanowi login do Konta.

W trakcie wypełnienia Formularza Rejestracji Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracji Usługobiorca otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres e-mail, w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.

W przypadku gdy Usługobiorca zapomni hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na stronie logowania Sklepu Internetowego, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.

Usługobiorca, który dokonał Rejestracji może w każdej chwili usunąć Konto samodzielnie lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: help@ecosavers.club

Składanie i realizacja Zamówienia

Usługobiorca może składać Zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego po uzupełnieniu ankiety mającej na celu ustalenie zapotrzebowania na Produkty.

W celu złożenia Zamówienia należy:

opcjonalnie dokonać Rejestracji w celu założenia Konta lub zalogować się na swoje Konto na stronie Sklepu Internetowego (jeżeli Konto zostało już wcześniej utworzone) bądź skorzystać z opcji złożenia Zamówienia bez Rejestracji;

uzupełnić ankietę dostępną na stronie Sklepu Internetowego i przejść do Formularza Zamówienia;

zaakceptować propozycję Produktów wchodzących w skład Asortymentu widoczną na Formularzu Zamówienia oraz przekazaną na adres email wskazany przez Usługobiorcę;

wybrać sposób dostawy (dostarczenia Produktu);

podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia;

podać dane do faktury VAT, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

dokonać wyboru formy płatności;

kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (chwila złożenia Zamówienia);

dokonać płatności za Produkt oraz za dostawę.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT, które wysyłane są do Klienta wraz z zamówionym Produktem. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podanie w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe.

Usługobiorca może również złożyć Zamówienie w późniejszym terminie. W tym celu Usługobiorca może skorzystać z opcji „Odłóż na później”. Po wybraniu wskazanej w poprzednim zdaniu opcji Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę logowania do Konta lub Rejestracji. Po skutecznym zalogowaniu lub Rejestracji proponowany pakiet Produktów będzie dostępny w zakładce Koszyk przez 30 dni od dnia uzupełnienia ankiety i otrzymania informacji o tym pakiecie Produktów.

Ceny Produktów i koszty dostawy

Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów transportu i dostawy Produktu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

Produkt podlega sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym albo na fakturze VAT wystawianych do Zamówienia zgodnie z postanowieniami części V ust. 5 Regulaminu.

Płatności

Przy składaniu Zamówienia Usługobiorca dokonuje płatności za Produkty z góry, w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:

przelew tradycyjny – płatność wykonywana w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

przelew elektroniczny – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia. 

W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.

Dostawa Produktu

Dostawa Produktu realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta (paczka pocztowa, kurier bądź dostawa do paczkomatu).

Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej.

Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy i jest podawany podczas składania Zamówienia.

Koszty dostawy Produktu, opłacane są przez Usługobiorcę przy opłacaniu Zamówienia.

Termin dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy.

Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji informację o wysłaniu Produktu wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli jest to spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony Produkt. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu Zamówienia.

Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien, w miarę możliwości, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, sporządzić stosowny protokół oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca może zwrócić się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Wskazane w niniejszym punkcie zalecenia nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje dotyczące Produktu

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w związku z wadami Produktu.

Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Reklamację dotyczącą Produktu Klient może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@ecosavers.club lub w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953.

Reklamacja powinna zawierać:

numer Zamówienia;

imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;

adres do korespondencji lub adres e-mail;

opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;

żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna Logistyka - Paczkomat inPost nr PLC05M ul. Jachowicza 9 09-402 Płock lub Paczkomat inPost nr PLC07A ul. 1 Maja 4A 09-402 Płock. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest wadliwy, koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. 

Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na podany przez Klienta adres e-mail).

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Klientowi, na swój koszt, Produkty wolne od wad bądź zwraca cenę sprzedaży Produktu (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu) – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku Produktu objętego gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia zawarte w części IX. ust. 16 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.

Zapisy niniejszego rozdziału dotyczące Konsumentów, za wyjątkiem uprawnień Konsumenta, o których mowa w części IX. ust. 14 i 16 Regulaminu, stosuje się również do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.

Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail help@ecosavers.club. 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna Logistyka - Paczkomat inPost nr PLC05M ul. Jachowicza 9 09-402 Płock lub Paczkomat inPost nr PLC07A ul. 1 Maja 4A 09-402 Płock. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Produkt podlegający zwrotowi musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Produktu, zbadania jego zgodności z Umową Sprzedaży (Zamówieniem), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zdania 2 i 3 powyżej.

Zwracany Produkt powinien zostać w miarę możliwości odesłany razem z otrzymanym paragonem albo fakturą VAT, ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym zakup.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca dokonuje zwrotu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu. Koszty przesyłki zwrotnej Klient pokrywa samodzielnie.

Postanowienia części X Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, dla których zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Zwrot należności na rzecz Usługobiorcy/Klienta

Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu;

zwrotu zamówionego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla której zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;

uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z częścią X Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi (będącemu Konsumentem lub osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla której zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej) należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania Produktu odesłanego przez Klienta (będącego Konsumentem lub osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, dla której zawarta Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej) zgodnie z postanowieniami części X ust. 5 Regulaminu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Produktu.

Ochrona prywatności i dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi Elektronicznej jest Sprzedawca (ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, posiadająca numer NIP PL5170422754 oraz numer REGON: 52106893100000).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: help@ecosavers.club.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego ecosavers.club.

Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej

Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców, następujące Usługi Elektroniczne:

Zakładanie i prowadzenie Kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;

udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji,

udostępnianie interaktywnego formularza/ankiety umożliwiającego przekazanie Usługodawcy informacji na temat zakresu zapotrzebowania na Produkty wchodzące w skład Asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym.

Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z Usługi Elektronicznej jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące: 

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza i jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia;

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza/ankiety umożliwiającego przekazanie Usługodawcy informacji na temat zakresu zapotrzebowania na Produkty wchodzące w skład Asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza/ankiety i jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest przekazanie informacji na temat zapotrzebowania na Produkty, przygotowania propozycji pakietu Produktów oraz złożenie Zamówienia.

Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące: 

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: help@ecosavers.club;

Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@ecosavers.club lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953. W reklamacji Usługobiorca powinien podać: 

imię i nazwisko;

adres do korespondencji lub adres e-mail;

opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;

żądanie związane ze składaną reklamacją.

Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik III do Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na adres Sprzedawcy: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasionce. przy ul. Jasionka 953 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: help@ecosavers.club.

W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji elektronicznej.

Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu Internetowego), kompozycji i układu stron internetowych Sklepu Internetowego, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Nazwy Asortymentu, Produktów i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dotyczących ochrony danych osobowych.

Załącznik I Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jasionka, ul. Jasionka 953

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Nr telefonu konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Adres e-mail konsumenta(-ów):

__________________________________________________________________________________

Reklamacja dotyczy:

__________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

__________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

__________________________________________________________________________________

Podpis składającego reklamację (**)

__________________________

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jasionka, ul. Jasionka 953

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

__________________________________________________________________________________rodzaj produktu(ów), liczba

Data odbioru przesyłki zawierającej produkty:

__________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(**)

__________________________

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

 

Załącznik III Wzór formularza reklamacyjnego dot. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna, 36-002 Jasionka, ul. Jasionka 953

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Nr telefonu konsumenta:

__________________________________________________________________________________

Adres e-mail konsumenta(-ów):

__________________________________________________________________________________

Reklamacja dotyczy:

__________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

__________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

__________________________________________________________________________________

Podpis składającego reklamację (**)

__________________________

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.