Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Postanowienia ogólne

  Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: https://ecosavers.club (dalej: „ Sklep internetowy ”).
  Administratorem danych jest ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jesionce przy ul. Jasionka 953, KRS 0000950118, NIP PL5170422754 oraz REGON: 52106893100000. Wszelkie definicje zawarte w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się z dużej litery mają to samo znaczenie, co definicje zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

   Definicje

    Administrator - ecosavers club Polska Prosta Spółka Akcyjna

    Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej określonych parametrów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, czynniki psychiczne, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii.

    Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności i plików cookies Sklepu Internetowego.

    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, s. 1).

    Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.

    Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j. ze zm.).

    Użytkownik – każda osoba fizyczna przeglądająca strony Sklepu Internetowego lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

    Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych

     Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

     1) przeglądanie strony internetowej Sklepu Internetowego;

     2) Rejestracja w Sklepie Internetowym (założenie Konta w Sklepie Internetowym);

     3) wypełnienie ankiety w celu określenia zapotrzebowania Użytkownika na Produkty;

     4) złożenie Zamówienia (w tym obsługa reklamacji i zwrotów).

     Przeglądanie strony Sklepu Internetowego

      Dane osób korzystających ze Sklepu Internetowego, które nie posiadają Konta w Sklepie Internetowym (nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami) (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora na jeden lub więcej z następujących celów:

      1) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczanych w Sklepie Internetowym (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      2) obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      3) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      4) ewentualnej odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora (podstawa prawna przetwarzania – zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. wykazania jego przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

      5) analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 RODO – prowadzenie analiz zachowań i aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy jakości i adekwatności stosowanych funkcjonalności oraz zapewnione usługi).

      6) Aby zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy w kasie przekazać Twoje dane osobowe w formie danych kontaktowych i danych zamówienia do Klarna, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do ich metod płatności i dostosować te metody płatności dla Was. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z własną polityką prywatności Klarna .

      Rejestracja w Sklepie Internetowym (założenie Konta w Sklepie Internetowym)

       Użytkownicy dokonujący rejestracji proszeni są o podanie danych niezbędnych do założenia i obsługi Konta (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail). Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu założenia i prowadzenia Konta (brak podania danych skutkuje brakiem możliwości założenia Konta). Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

       1) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i prowadzeniem Konta w Sklepie Internetowym (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

       2) obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

       3) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

       4) analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie analiz zachowań i aktywności Użytkowników oraz ich preferencje mające na celu poprawę jakości i adekwatności wykorzystywanych funkcjonalności i świadczonych usług).

       Wypełnienie ankiety mającej na celu analizę i określenie zapotrzebowania na Produkty oraz złożenie Zamówienia (w tym obsługa reklamacji i zwrotów)

        W przypadku wypełnienia ankiety mającej na celu analizę i określenie zapotrzebowania na Produkty, Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do wykonania usługi polegającej na analizie zapotrzebowania na Produkty i przygotowaniu propozycji pakietu Produktów (adres e-mail). Składając Zamówienie, Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy). W przypadku przedsiębiorców składających Zamówienie powyższy zakres danych jest dodatkowo rozszerzony o firmę przedsiębiorcy, adres oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu analizy i określenia zapotrzebowania na Produkty oraz złożenia i obsługi Zamówienia (brak podania danych skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia). Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

        1) Świadczenie usług związanych z analizą zapotrzebowania na Produkty oraz opracowaniem propozycji pakietowej proponowanych Produktów (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

        2) realizacja złożonego Zamówienia (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

        3) obsługi reklamacji i zwrotów (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

        4) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO );

        5) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

        6) analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie analiz zachowań i aktywności Użytkowników oraz ich preferencje mające na celu poprawę jakości i adekwatności wykorzystywanych funkcjonalności i świadczonych usług);

        7) w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez przesłanie na adres e-mail komunikacji z prośbą o opinię (opinię) lub wypełnienie badania satysfakcji (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesy realizowane przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - badanie satysfakcji ma na celu utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług).

        Okresy przechowywania danych

         Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w części III - Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Cel ten wynika z przepisów prawa (które wymagają przechowywania danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte lub zniszczone.

         Prawa osób, których dane dotyczą

          Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

          1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowychosobie zgłaszającej takie żądanie Administrator udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych podmioty, którym ujawniane są dane osobowe oraz planowany termin ich usunięcia;

          2) prawo uzyskania kopii danych – osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

          3) prawo do sprostowania – na żądanie Użytkownika Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeżeli są niekompletne lub uległy zmianie;

          4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

          5) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub do czasu wystąpienia przyczyn za ograniczenie przetwarzania danych przestanie istnieć (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

          6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub zgodą, Administrator wydaje dane podane przez osobę, której dane dotyczą, w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer . Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem jednak, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;

          7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie Administratora;

          8) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

          9) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wyrażeniem zgody wycofane;

          10) prawo do wniesienia skargi – w przypadku stwierdzenia, że ​​przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych Gabinet.

          Użytkownik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z Administratorem w ecosavers club Poland Prosta Spółka Akcyjna, ul. Jasionka 953, 36-002 Jasionka, lub mailowo: help@ecosavers.club. Podanie przyczyny wykonania uprawnień nie jest wymagane.

          Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania, w szczególności:

          1) rodzaj zezwolenia, z którego chce skorzystać osoba składająca wniosek;

          2) rodzaj przetwarzania, którego dotyczy żądanie;

          3) cele przetwarzania, których dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne itp.).

          Administrator może zwrócić się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie jest w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie złożonego wniosku.

          Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia tego okresu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

          Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie, a w przypadku zgłoszeń przesłanych listownie, listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, chyba że z treści pisma wynika chęć otrzymywania informację zwrotną na adres e-mail (w tym przypadku należy podać adres e-mail).

          Odbiorcy danych

           Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe działają na rzecz Administratora w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych.

           Administrator korzysta z następujących usługodawców:

           1) usługi technologiczne i informatyczne (m.in. Typeform, Shopify, Google, Facebook, inPost, Zendesk);

           2) usługi logistyczne, transportowe i dostawcze;

           3) usługi związane z obsługą klienta;

           4) usługi księgowe;

           5) usługi związane z marketingiem i reklamą.

           Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

           Administrator ma prawo i ustawowy obowiązek przekazania wybranych lub wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

           Przekazywanie danych poza EOG

            Administrator, w uzasadnionych i koniecznych ze względu na okoliczności, może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom mającym siedzibę poza EOG, np. USA, Singapur, Indie, Chiny, Hongkong i Kanada, dla których przekazanie jest niezbędne do wskazanych celów w części III - Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych poza EOG odbywa się z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

            1) współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach, dla których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

            2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

            3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

            4) uwzględnienie wytycznych wydanych przez właściwy organ nadzorczy;

            Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innego odpowiedniego zabezpieczenia transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Administratora.

            Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

            Polityka plików cookie

             Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

             Pliki cookies pozwalają Administratorowi w szczególności lepiej dostosować stronę Sklepu Internetowego do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

             Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje własne pliki cookies. Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, w szczególności procesu składania zamówień.

             Strona Sklepu Internetowego korzysta z funkcji udostępnianych przez podmioty trzecie, co wiąże się również z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

             Strona Sklepu Internetowego korzysta również z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google.

             W celu uniknięcia przyporządkowania wizyty na stronie Sklepu Internetowego do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym/stronie, przed odwiedzeniem strony Sklepu internetowego konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu/strony internetowej.

             Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców/osoby trzecie, możliwość kontaktu, uprawnienia Użytkownika w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych osób. usługodawcy.

             Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

             Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

             1) konfiguracji Sklepu Internetowego – dostosowania zawartości strony internetowej https://ecosavers.club do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego;

             2) umożliwienie logowania do Konta w Sklepie Internetowym, monitorowanie ruchu Użytkowników Sklepu Internetowego, tworzenie statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego;

             3) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenie anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze strony internetowej https://ecosavers.club, co umożliwia ulepszanie jej struktury oraz zawartość;

             4) w celach marketingowych – w celu dostosowania treści i form reklam wyświetlanych na stronie Sklepu internetowego;

             5) korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google)

             Użytkownik może samodzielnie iw każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika za pomocą plików cookies. Zmiany ustawień wskazanych w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

             Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie https://ecosavers.club.

             Profilowy

              Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i numer telefonu, za dobrowolną zgodą Użytkownika, są gromadzone i przetwarzane również w celach statystycznych i marketingowych („ Profilowanie ”).

              Korzystając z narzędzi do profilowania danych osobowych, Administrator ma możliwość oceny czynników osobowych dotyczących konkretnego Użytkownika, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowań.

              Profilowanie odbywa się w celu dostarczania poszczególnym Użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert i treści, m.in. poprzez dynamiczne treści w serwisie lub poprzez e-mail marketing.

              Profilowanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej uprzednio zgody Użytkownika.

              Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych polegającej na Profilowaniu, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Profilowania poprzez kontakt z Administratorem.

              Postanowienia końcowe

               W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz RODO.